Úradná tabuľa - Mesto Kremnica 

Oznámenie o zámere mesta Kremnica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitého zreteľa

Osobitý_zreteľ