Úradná tabuľa - Mesto Kremnica 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2019

VZN 5-2019 – územný plán zmeny a doplnky