eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Návrh Všeobecne záväzného nariadenie č. /2021, o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kremnica

Návrh VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1.ročníka ZŠ Vážení spoluobčania, predkladáme Vám na pripomienkovanie návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení miesta a času zápisu detí do […]